Ediame Oy yleiset sopimusehdot

Sopimusehtojen soveltaminen ja voimassaolo

Näitä sopimusehtoja sovelletaan Ediame Oy:n, y-tunnus: 3128223-1  asiakkaalle toimittamaan palveluun. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi, korvaten aiemmat sopimusehdot.

 

Sopimuksen syntyminen ja maksuehdot

Sopimus syntyy, kun asiakas hyväksyy Ediame Oy:n tarjouksen tilatusta palvelusta. Asiakas vahvistaa sopimuksen allekirjoittamalla pdf-dokumentin Adobe Sign-palvelussa tai muulla tavoin. Tarjouksen summasta 50% veloitetaan ennen työn aloitusta (Myös innovaatioseteli tapauksissa). Loppusumma veloitetaan työn loppuvaiheessa ennen valmiin työn luovutusta ja mahdolliset lisätyöt lisätään loppusummaan.

Ediame Oy:llä on oikeus tarkistaa asiakkaan luottotiedot ja harkintansa mukaan olla toimittamatta tilattua palvelua. Ediame Oy:llä on oikeus periä erääntyneet saatavansa viivästyskorkoineen ja perimiskuluineen.

Toteutettu suunnittelutyö on Ediame Oy:n omaisuutta kunnes palvelu on maksettu kokonaisuudessaan.

Asiakas on velvollinen korvaamaan työstä aiheutuneet kohtuulliset kulut, vaikka sopimus purettaisiin.

 

Palvelun tuottaminen

Ediame Oy voi toteuttaa tarjouksen mukaisen työn parhaaksi katsomallaan tavalla. Asiakkaan pyynnöstä tehdyistä muutoksista, joita ei ole mainittu alkuperäisessä tarjouksessa, peritään erillinen maksu työmäärän mukaisesti.

Ediame Oy voi muuttaa kokonaisuuden sisältöä, mikäli tämä on tarpeen esimerkiksi tietoturva- tai muista pakottavista syistä.

Ediame Oy voi halutessaan käyttää alihankkijoita työn osien toteutukseen. Ediame Oy sopii tällaisesta tilanteesta itsenäisesti alihankkijan kanssa ja ottaa vastuun alihankkijan työn laadusta. Mikäli sivustolle otetaan asiakkaan toiveiden pohjalta maksullisia lisäosia vastaa asiakas näiden kustannuksista.

 

Asiakkaan vastuut

Asiakas on vastuussa kaikesta toimittamastaan materiaalista.

Asiakkaalla tulee olla käyttöoikeus lähettämäänsä aineistoon. Asiakkaan lähettämän materiaalin tulee noudattaa sen hetkisiä Suomen (tai muun kohdemaan) lakeja. Ediame Oy pidättää oikeuden olla käyttämättä materiaalia, joka ei täytä näitä ehtoja.

Asiakkaan tulee tarkastaa työ ennen käyttöönottoa tai viimeistään sen yhteydessä. Asiakas hyväksyy työn, ellei hän reklamoi siitä sähköpostitse seitsemän (7) päivän sisällä lopullisen version saatuaan. Asiakkaan katsotaan myös hyväksyneen toteutuksen mikäli hän ottaa palvelun tai osia siitä käyttöönsä.

Ediame Oy määrittää projektin alussa realistisen aikataulun, jota osapuolien tulee noudattaa, poislukien ylivoimaiset esteet.

Asiakkaan tulee toimittaa kaikki sovitut materiaalit (mallit, kuvat, grafiikat, tekstisisällöt ym) ennen sovittua työn aloitusajankohtaa. Ediame Oy pidättää oikeuden siirtää projekti toiseen ajankohtaan, mikäli materiaalit eivät ole käytettävissä sovittuna ajankohtana. Mikäli projektia joudutaan materiaalien viivästymisen takia siirtämään, Ediame Oy on oikeus veloittaa kohtuullinen korvaus aikataulumuutoksesta.

Asiakkaan tulee reagoida Ediame Oy:n hänelle esittämiin pyyntöihin, kuten vedosten, ehdotusten ja mallien hyväksymisiin sekä muihin toteutuksen kannalta tärkeisiin pyyntöihin neljän (4) päivän sisällä pyynnön lähettämisestä. Mikäli asiakas ei vastaa pyyntöihin tässä ajassa, Ediame Oy pidättää oikeuden muuttaa projektin aikataulutusta ja tarvittaessa siirtää projekti toiseen ajankohtaan. Ediame Oy:llä on oikeus veloittaa kohtuullinen korvaus aikataulumuutoksesta.

Asiakkaan vastuulla on huolehtia kotisivujensa tai muun työn lopputuloksen ajantasaisuudesta ja tietoturvallisuudesta työn luovutuksen jälkeen. Asiakas voi halutessaan ostaa huolenpitopalvelun Ediame Oy:ltä, hostingilta tai muulta taholta.

 

Palveluntarjoajan eli Ediame Oy:n vastuut

Ediame Oy sitoutuu toteuttamaan työn sopimusvaiheessa ilmoitetulla sisällöllä ja sovittuna ajankohtana. 

Mikäli työ viivästyy ylivoimaisen esteen (vakava sairaus, maailman tilanne, luonnonmullistus) vuoksi, kohtuullisesta aikataulumuutoksesta sovitaan erikseen. Työn peruuntuessa viivästymisen vuoksi peritään kohtuulliset kulut siihen asti tehdystä työstä.

Työssä katsotaan olevan virhe, jos se olennaisesti poikkeaa tarjouksessa määritellyistä ominaisuuksista ja poikkeama olennaisesti haittaa lopputuloksen käyttöä.

Asiakas on velvollinen ilmoittamaan virheestä heti sen huomattuaan enintään 30 vrk kuluessa työn luovutuksesta. Ediame Oy  varaa oikeuden ensisijaisesti korjata virheen. Ediame Oy varaa oikeuden olla korjaamatta virhettä, joka on aiheutunut asiakkaan omasta toiminnasta tai tästä peritään erillinen maksu työmäärän mukaisesti.

Ediame Oy:n vastuu työstä rajoittuu enintään niistä perittyihin maksuihin. Palveluntarjoaja ei vastaa välillisistä vahingoista, joita asiakkaalle voi aiheutua palvelun käytöstä tai toimituksen viivästymisestä.

Ediame Oy ei vastaa asiakkaan tai kolmannen osapuolen tekemien koodimuutosten tai muun toiminnan aiheuttamista virhetilanteista tai ongelmista, mukaanlukien sisällönhallintajärjestelmien ja niiden lisäosien, teemojen ja laajennusten päivityksistä tai päivittämättättä jättämisestä aiheutuneet virheet ja ongelmat. Näistä johtuneet korjaustoimenpiteet laskutetaan työmäärän mukaisesti.

Ediame Oy ei vastaa työn lopputuloksen käyttämiseen liittyvien muiden yritysten palveluista, kuten esimerkiksi ohjelmistoista, hostingpalveluista, verkkotunnusten toimittajista tai asiakkaan internet-yhteydestä ja niiden aiheuttamista ongelmista. Ediame Oy:n vastuu tietoturvallisuudesta rajoittuu työn toteutusaikaan, ellei jatkosta erikseen sovita erillisellä palvelusopimuksella (huolenpitopaketit).

Tämä sopimus sääntelee tyhjentävästi palveluntarjoajan vahingonkorvausvastuun sekä vastuun sopimusrikkomuksen johdosta.

 

Muut ehdot

Ediame Oy:llä on oikeus käyttää toteutettuja töitä referensseinään, ellei asiakas sitä erikseen kiellä.

Käytettyjen kolmannen osapuolen ohjemistojen, lisäosien ja muun koodin kohdalla noudatetaan kunkin omia lisenssiehtoja, jotka on ilmoitettu lisenssin omistajan tai luovuttajan toimesta.

Sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Ellei tämä ole mahdollista, oikeuspaikkana on Etelä-Savon  käräjäoikeus, Mikkelin tai Savonlinnan istuntopaikka.